Култура

Концерт милосрђа

Усхићење, радост и дух заједништва су испунили све оне који су присуствовали и учествовали у добротворном концерту Верског добротворног старатељства који је био одржан у Звездара театру 23. марта у циљу прикупљања средстава за Црквене народне кухиње.

Не само да се тражила карта више него смо добили и уверења да овакав концерт треба што пре поновити. Тај утисак су делили и учесници који су на крају концерта, после надахнутог слова нашег Патријарха, из његове руке на дар добили захвалницу и икону Пресвете Богородице Млекопитатељнице, заштитнице Верског добротворног старатељства. Бранко Станковић, аутор емисије Квадратура круга, у паузама између наступа Дивне Љубојевић, Небојше Мастиловића, групе „Чалгија“, Данице Крстић, Лене Коваћевић и Бајаге, на њему својствен и аутентичан начин, изложио је ретроспективу досадашњег рада Црквене народне кухиње.

Николић: Србија инсистира на истини и правди

Председник Србије Томислав Николић истакао је вечерас да је Србија европска земља, која својом културом и историјским развојем припада европском цивилизацијском памћењу, али да инсистира на истини и правди по сваку цену.

Николић је на академији на београдском Правном факултету, организованој поводом 15. годишњице почетка НАТО бомбардовања и 10 година од мартовског погрома на Косову и Метохији, нагласио да је веза између два злочина несумњива, те да је НАТО агресија омогућила варварство и дивљање 2004. године.

Радмила Мишев: Трагање за духовним видом

Манастир Светог Луке у Бошњану издавач је из­ван­редне књи­ге Тра­га­ње за ду­хов­ним ви­дом, романом - веронауком, нај­но­ви­јим де­лом Рад­ми­ле Ми­шев.

До­но­си­мо из­во­де из ре­цен­зи­ја и при­ка­за, ко­ји ће вам, на­да­мо се, при­бли­жи­ти ле­по­ту и вред­ност ове је­дин­стве­не књи­ге.

Епи­скоп будимљанско-никшићки Јо­а­ни­ки­је: …Кроз жи­вот­ну при­чу же­не ко­ја од тре­нут­ка ка­да је пр­ви пут ушла у цр­кву да за­па­ли сви­је­ћу по­чи­ње да „тра­га за ду­хов­ним ви­дом“, аутор ове књи­ге, Ра­да Ми­шев, при­пре­ма чи­та­о­ца не са­мо за ула­зак у храм, не­го и за све­то­та­јин­ски жи­вот у Цр­кви. Исто­вре­ме­но је учи­ни­ла и па­жљив при­ступ нај­зна­чај­ни­јим хри­шћан­ским пра­зни­ци­ма уз упо­зна­ва­ње са њи­хо­вом библијско - ли­тур­гиј­ском осно­вом. С при­мјер­ном тре­зве­но­шћу на­гла­си­ла је зна­чај по­ста, мо­ли­тве, ис­по­ви­је­сти, ре­дов­ног уче­шћа у све­тим бо­го­слу­же­њи­ма и по­што­ва­ња цр­кве­ног по­рет­ка.

…У на­шем вре­ме­ну ма­ло је ко­ме по­шло за ру­ком, као ауто­ру ове књи­ге, да та­квом то­пли­ном и про­ду­хо­вље­но­шћу књи­жев­не ри­је­чи, али без су­ви­шне па­те­ти­ке, уве­де чи­та­о­ца у све­ште­ну ат­мос­фе­ру хра­ма и све­те слу­жбе Бо­жи­је.

Стазе ка Његошу

Професор Веселин Матовић, главни уредник часописа "Слово“ одржао је у четвртак 20.марта 2014, у Црквено-народном дому Светог Василија Острошког у Никшићу, конференцију за новинаре поводом изласка из штампе новог 42. броја часописа.