Култура

Николић: Србија инсистира на истини и правди

Председник Србије Томислав Николић истакао је вечерас да је Србија европска земља, која својом културом и историјским развојем припада европском цивилизацијском памћењу, али да инсистира на истини и правди по сваку цену.

Николић је на академији на београдском Правном факултету, организованој поводом 15. годишњице почетка НАТО бомбардовања и 10 година од мартовског погрома на Косову и Метохији, нагласио да је веза између два злочина несумњива, те да је НАТО агресија омогућила варварство и дивљање 2004. године.

Радмила Мишев: Трагање за духовним видом

Манастир Светог Луке у Бошњану издавач је из­ван­редне књи­ге Тра­га­ње за ду­хов­ним ви­дом, романом - веронауком, нај­но­ви­јим де­лом Рад­ми­ле Ми­шев.

До­но­си­мо из­во­де из ре­цен­зи­ја и при­ка­за, ко­ји ће вам, на­да­мо се, при­бли­жи­ти ле­по­ту и вред­ност ове је­дин­стве­не књи­ге.

Епи­скоп будимљанско-никшићки Јо­а­ни­ки­је: …Кроз жи­вот­ну при­чу же­не ко­ја од тре­нут­ка ка­да је пр­ви пут ушла у цр­кву да за­па­ли сви­је­ћу по­чи­ње да „тра­га за ду­хов­ним ви­дом“, аутор ове књи­ге, Ра­да Ми­шев, при­пре­ма чи­та­о­ца не са­мо за ула­зак у храм, не­го и за све­то­та­јин­ски жи­вот у Цр­кви. Исто­вре­ме­но је учи­ни­ла и па­жљив при­ступ нај­зна­чај­ни­јим хри­шћан­ским пра­зни­ци­ма уз упо­зна­ва­ње са њи­хо­вом библијско - ли­тур­гиј­ском осно­вом. С при­мјер­ном тре­зве­но­шћу на­гла­си­ла је зна­чај по­ста, мо­ли­тве, ис­по­ви­је­сти, ре­дов­ног уче­шћа у све­тим бо­го­слу­же­њи­ма и по­што­ва­ња цр­кве­ног по­рет­ка.

…У на­шем вре­ме­ну ма­ло је ко­ме по­шло за ру­ком, као ауто­ру ове књи­ге, да та­квом то­пли­ном и про­ду­хо­вље­но­шћу књи­жев­не ри­је­чи, али без су­ви­шне па­те­ти­ке, уве­де чи­та­о­ца у све­ште­ну ат­мос­фе­ру хра­ма и све­те слу­жбе Бо­жи­је.

Стазе ка Његошу

Професор Веселин Матовић, главни уредник часописа "Слово“ одржао је у четвртак 20.марта 2014, у Црквено-народном дому Светог Василија Острошког у Никшићу, конференцију за новинаре поводом изласка из штампе новог 42. броја часописа.

Дијете је тајна у коју ми, као родитељи, морамо да проникнемо

Дијете је тајна у коју ми, као родитељи, морамо да проникнемо
Дијете је тајна у коју ми, као родитељи, морамо да проникнемо
Дијете је тајна у коју ми, као родитељи, морамо да проникнемо
Дијете је тајна у коју ми, као родитељи, морамо да проникнемо

Братство православне омладине "Светог Василија Острошког“ из Никшића организовало је у петак 21.марта 2014, у сали Црквено-народног дома премијеру интерактивне драме "Повратак“.

Слава Дјечјег хора „Свети Сава“ из Подгорице

Слава Дјечјег хора „Свети Сава“ из Подгорице
Слава Дјечјег хора „Свети Сава“ из Подгорице
Слава Дјечјег хора „Свети Сава“ из Подгорице
Слава Дјечјег хора „Свети Сава“ из Подгорице

У КИЦ-у „Будо Томовић“ у Подгорици 23. марта 2014. године је одржана свечана академија у славу и част празника Светих 40 мученика севастијских – Младенаца, који је крсна слава подгоричког Дјечјег црквеног хора „Свети Сава“.