Култура

Пут духовности: Духовне свечаности у Раковици

Позивамо вас на конференцију за новинаре која ће се одржати у уторак, 12. септембра 2017. године, у 12 часова у просторијама Културног центра Православне Цркве у Београду, ул. Краљице Наталије бр. 76, поводом духовних свечаности "Пут у духовност" које Центар за културу и образовање Раковица организује од 15. до 21. септембра 2017. године. 

Нови број Православља - новина Српске Патријаршије

Православље (бр. 1211, 1. септембар 2017. године)

На на­слов­ној стра­ни­ци новог бро­ја Православља на­ла­зе се две фо­то­гра­фи­је но­во­у­сто­ли­че­них епи­ско­па Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве. Њи­хо­во по­ста­вље­ње на ка­те­дре по­ве­ре­них им епар­хи­ја зби­ло се то­ком ме­се­ца ав­гу­ста. У Де­ве­ту не­де­љу по Ду­хов­да­ну (6. ав­гу­ста) усто­ли­чен је но­во­и­за­бра­ни Епи­скоп ми­ле­шев­ски Ата­на­си­је (Ра­ки­та). Не­де­љу да­на ка­сни­је, 13. ав­гу­ста, усто­ли­чен је но­во­и­за­бра­ни Епи­скоп ни­шки Ар­се­ни­је (Глав­чић). У овом бро­ју Пра­во­сла­вља на­ла­зи се ви­ше де­та­ља, као и из­ве­шта­ји о на­ве­де­ним усто­ли­че­њи­ма. Та­ко­ђе, у овом бро­ју Ва­шу па­жњу скре­ће­мо на сле­де­ће тек­сто­ве: Те­о­до­рит Кир­ски, „Бо­го­љу­би­ва исто­ри­ја (Про­лог)“ у пре­во­ду Ла­за­ра Не­ши­ћа; Ол­га Бла­го­је­вић, „О иза­зо­ви­ма пре­во­ђе­ња тек­сто­ва Све­то­га Пи­сма“; Ми­лош Па­вло­вић, „За­бо­ра­вље­ни ве­ли­кан срп­ске исто­ри­је – јеромонах Ми­тро­фан Ма­тић“; Алек­сан­дар Ра­ко­вић, „Ви­зан­тиј­ско хри­шћан­ство сред­њо­ве­ков­не Мал­те“; про­то­пре­зви­тер Зо­ран Ан­дрић, „Кла­у­ди­ја Цеј: Су­коб о ин­ве­сти­ту­ри“, за­тим на раз­го­вор са про­то­је­ре­јем-ста­вро­фо­ром Дра­га­ном Тер­зи­ћем, јед­ним од уред­ни­ка Пра­во­сла­вља (раз­го­вор је оба­ви­ла Сла­ви­ца Ла­зић), те обра­ћа­ње Зла­те Ко­цић са при­ма­ња „Злат­ног кр­ста кне­за Ла­за­ра“ у Гра­ча­ни­ци, о Ви­дов­да­ну 2017. г. („Оно што је­смо је од ду­ха“) и текст о Са­бор­ној цр­кви у Чи­ка­гу...

VIII Госпојинске свечаности - Духовна и друга путовања

Програм за 2017. годину

• 28. август у Порти Саборне цркве
СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА ВЕЛИКОГОСПОИНСКО ВЕЧЕ

• 31. август Мали ликовни салон Народни музеј у 19 сати
Изложба СКИЦЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕДЛОШЦИ ЗА ОСЛИКАВАЊЕ ТРИ КРАГУЈЕВАЧКА ХРАМА
аутор изложбе Маја Станковић

Монах Алипије: На Валаму иконопис доживљава препород

Монах Алипије: На Валаму иконопис доживљава препород
Монах Алипије: На Валаму иконопис доживљава препород
Монах Алипије: На Валаму иконопис доживљава препород
Монах Алипије: На Валаму иконопис доживљава препород

Након дуге паузе, настао је препород Валамске иконописачке радионице. Радионица у којој монах Алипије носи послушање, формирала је свој стил. Мајстори овог посла сматрају да је канонски. Стил који је усвојен још у старој Византији: са неким традицијама, канонима, без сувишних детаља. Мала просторија у где настају иконе налази се на другом спрату Владимирског скита. Новинарка РИА Новости, Јулија Чичерина је имала среће да поразговара са иконописцем и открије танчине његовог заната.

Митрополит Амфилохије у Будви: Његош је на трагу Источних хришћанских Отаца

Митрополит Амфилохије у Будви: Његош је на трагу Источних хришћанских Отаца
Митрополит Амфилохије у Будви: Његош је на трагу Источних хришћанских Отаца
Митрополит Амфилохије у Будви: Његош је на трагу Источних хришћанских Отаца
Митрополит Амфилохије у Будви: Његош је на трагу Источних хришћанских Отаца

У Будви је у сриједу, 23.08. на простору између цркава отворена манифестација „Ћирилицом“, у организацији ЈУ Народна Библиотека Будве и Удружење издавача и књижара Црне Горе.