Нове књиге

Нови број Православља - новина Српске Патријаршије

Православље (бр. 1211, 1. септембар 2017. године)

На на­слов­ној стра­ни­ци новог бро­ја Православља на­ла­зе се две фо­то­гра­фи­је но­во­у­сто­ли­че­них епи­ско­па Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве. Њи­хо­во по­ста­вље­ње на ка­те­дре по­ве­ре­них им епар­хи­ја зби­ло се то­ком ме­се­ца ав­гу­ста. У Де­ве­ту не­де­љу по Ду­хов­да­ну (6. ав­гу­ста) усто­ли­чен је но­во­и­за­бра­ни Епи­скоп ми­ле­шев­ски Ата­на­си­је (Ра­ки­та). Не­де­љу да­на ка­сни­је, 13. ав­гу­ста, усто­ли­чен је но­во­и­за­бра­ни Епи­скоп ни­шки Ар­се­ни­је (Глав­чић). У овом бро­ју Пра­во­сла­вља на­ла­зи се ви­ше де­та­ља, као и из­ве­шта­ји о на­ве­де­ним усто­ли­че­њи­ма. Та­ко­ђе, у овом бро­ју Ва­шу па­жњу скре­ће­мо на сле­де­ће тек­сто­ве: Те­о­до­рит Кир­ски, „Бо­го­љу­би­ва исто­ри­ја (Про­лог)“ у пре­во­ду Ла­за­ра Не­ши­ћа; Ол­га Бла­го­је­вић, „О иза­зо­ви­ма пре­во­ђе­ња тек­сто­ва Све­то­га Пи­сма“; Ми­лош Па­вло­вић, „За­бо­ра­вље­ни ве­ли­кан срп­ске исто­ри­је – јеромонах Ми­тро­фан Ма­тић“; Алек­сан­дар Ра­ко­вић, „Ви­зан­тиј­ско хри­шћан­ство сред­њо­ве­ков­не Мал­те“; про­то­пре­зви­тер Зо­ран Ан­дрић, „Кла­у­ди­ја Цеј: Су­коб о ин­ве­сти­ту­ри“, за­тим на раз­го­вор са про­то­је­ре­јем-ста­вро­фо­ром Дра­га­ном Тер­зи­ћем, јед­ним од уред­ни­ка Пра­во­сла­вља (раз­го­вор је оба­ви­ла Сла­ви­ца Ла­зић), те обра­ћа­ње Зла­те Ко­цић са при­ма­ња „Злат­ног кр­ста кне­за Ла­за­ра“ у Гра­ча­ни­ци, о Ви­дов­да­ну 2017. г. („Оно што је­смо је од ду­ха“) и текст о Са­бор­ној цр­кви у Чи­ка­гу...

Православље бр. 1209–1210, 1–15. август 2017. године

У новом ав­гу­стов­ском дво­бро­ју Православља, новина Српске Патријаршије (Православље бр. 1209–1210, 1–15. август 2017. године), поред бројних текстова из сталних рубрика налазе се и три нове рубрике, покренуте у са­рад­њи са Ра­ди­јом Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско-кар­ло­вач­ке „Сло­во љуб­ве“. 

Ове ру­бри­ке на­зва­не су по исто­и­ме­ним ра­дио еми­си­ја­ма – Реч пастира, Под знаком питања и Српски мост, и у овом двоброју у њима ће читаоци наћи разговоре са мати Екатарином, монахињом, глумицом Весном Станковић и др Ди­ми­три­јем Ва­си­ље­ви­ћем, пр­вим срп­ским док­то­ром џе­за.

Пажњи читалаца препоручујемо де­та­љан из­ве­штај из Ли­бер­ти­ви­ла (прослава Св. Мардарија и по­се­та Па­три­јар­ха Ири­не­ја Епар­хи­ји но­во­гра­ча­нич­ко-сред­ње­за­пад­но­а­ме­рич­кој), као и ин­тер­вју са но­во­и­за­бра­ним Епи­ско­пом ни­шким Ар­се­ни­јем.

Сабрана дела оца Георгија Флоровског

Сабрана дела оца Георгија Флоровског
Сабрана дела оца Георгија Флоровског
Сабрана дела оца Георгија Флоровског
Сабрана дела оца Георгија Флоровског

Одбор за просвету и културу Епархије браничевске се од 2015. године латио обимног посла сакупљања, превођења, уређења и штампања сабраних дела блажене успомене о. Георгија Флоровског, једног од кључних родоначелника православне теологије у савременом свету.

Православна вера у XX и XXI веку би се тешко могла и замислити без лика и дела овог блаженог оца и учитеља, који је поставио темеље на бази којих и данас преживљава православна свест о Предању Тајне Цркве. Надамо се да ћемо овим допринети даљем развоју богословске мисли и уопште хришћанске свести о Цркви у оквирима наше помесне Цркве, тј. где год се реч Божја чита и мисли на српском језику.

Сабрана дела Светог Јована Златоуста

Православна Епархија нишка обавештава да је у продаји комплет првих пет томова сабраних дела Светог Јована Златоуста (1-5 + кутија). Комплет можете набавити у продавницама Епархије нишке: Свети цар Константин - ул. Душанова 48 и Света царица Јелена - ул. Страхињића Бана 1, као и телефоном 018/243-799.

Капитално дело у издању Музеја СПЦ

Са благословом Његове Светости Патријарха српског г. Иринеја и Светог Архијерејског Синода, Музеј Српске Православне Цркве објавио је књигу „Српски иконопис у доба обновљене Пећке патртијаршије 1557−1690“ аутора др Миљане Матић.

У овој публикацији, која представља измењено и допуњено издање истоимене докторске дисертације, прикупљени су подаци о иконама Срба иконописаца са подручја обновљене Пећке Патријаршије чија се јурисдикција протезала на територију неколико данашњих држава: Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, Хрватску, Македонију, Бугарску, Мађарску и Словачку.

Епископ Јован Пурић: Лепота и радост празника

У оквиру великог издавачког подухвата Отачника, Бернара и Братства Светог Симеона Мироточивог, објављена је књига Лепота и радост празника, Епископа Јована (Пурића). Уредник овог издања је протођакон Радош Младеновић, а за издавача ову публикацију потписује Благоје Пантелић.

Књига садржи предговор, увод и једанаест поглавља, са изворима и библиографијом, и – на крају – врло корисним индексима: библијских цитата, имена и појмова. У предговору аутор дела указује на методологију свог истраживања и истиче циљ свог рада, али и у неколико речи наговештава свој приступ овој претежно хеортолошкој теми: богословско созерцање празника уз егзегезу библијских сведочанстава и давање догматско-литургичког закључка на крају сваког поглавља. Овакав приступ указује на светоотачке осврте на објашњење празникâ у контексту преплитања Светог Писма и Предања.

Житије Светог Мардарија у слици и речи

Житије Светог Мардарија у слици и речи
Житије Светог Мардарија у слици и речи
Житије Светог Мардарија у слици и речи
Житије Светог Мардарија у слици и речи

Живот Светог Мардарија Либертивилског и Свеамериканског

Поводом наступајуће 100 годишњице од доласка Светог Мардарија Либертивилског у Северну Америку и његовог несебичног изгарања у проповедању Речи Божје на овом континенту, православна издавачка кућа Orthodox Lighthouse је припремила његово житије намењено православној омладини у Америци.