Нове књиге

Епископ далматински Фотије: СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ПАЛАМА

Свети Григорије ПаламаНово издање Епархије далматинске

Епископ далматински Фотије

СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ПАЛАМА

Едиција: Житија светих за младе 3

На Све­тој Го­ри /одломак/

Све­ти Гри­го­ри­је се под­ви­за­вао у Ва­то­пе­ду крај чу­ве­ног стар­ца Ни­ко­ди­ма, ко­ји га је на­у­чио нај­ве­ћој истин­ској му­дро­сти - ка­ко пре­во­ди­ти за­по­ве­сти Бо­жи­је и је­ван­ђељ­ске вр­ли­не у де­ло, тј. ка­ко их ожи­во­тво­ри­ти у са­мо­ме се­би. Већ по­сле две го­ди­не про­ве­де­не код ово­га стар­ца, све­ти Гри­го­ри­је би­ва удо­сто­јен бо­жан­ског ја­вља­ња. Ка­да је јед­ном био на мо­ли­тви, ја­вио му се у ве­ли­кој све­тло­сти све­ти апо­стол Јо­ван Бо­го­слов, пи­та­ју­ћи мла­дог мо­на­ха: ,,За­што ти мо­ле­ћи се Бо­гу сва­ки пут стал­но по­на­вљаш Про­све­ти мо­ју та­му! Про­све­ти мо­ју та­му!"? А Гри­го­ри­је му је од­го­во­рио: ,,А шта бих дру­го тра­жио?" Та­да му је ап. Јо­ван од­го­во­рио да ће он, по во­љи Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це, би­ти ње­гов не­пре­ста­ни за­штит­ник и пу­то­во­ђа на то­ме пу­ту Гри­го­ри­је­вог из­ла­ска из та­ме у све­тлост.

Свети Герасим Јордански

Свети Герасим ЈорданскиНово издање Епархије далматинске:

СВЕТИ ГЕРАСИМ ЈОРДАНСКИ

ИСТИНА - Издавачка установа Епархије далматинске

2008. Београд - Шибеник

Едиција: Житија светих

Превод с грчког: Сестринство Тројеручице, Шибеник

Свети Герасим и лав /одломак/

Такву духовну висину беше достигао свети Герасим, да су га и дивље звери поштовале, покоравале му се и служиле му. Велика благодат коју му Бог даде, пројавила се у причи о Светитељу и лаву.

Наш Светитељ се увек иконопише са једним лавом. Због чега? Овај дивљи лав је живео поред преподобног Герасима и чудесно га служио сво време његовог живота. Али, и кад се Светитељ упокојио чудесно га је пратио, и над његовим гробом неизмерно туговао.

Приказ радова проф. Др Мирка Ђ. Томасовића

Покушаћемо у кратким цртама да прикажемо део радова Др Мирка Ђ. Томасовића, професора Светог Писма Новога Завета на Православном Богословском факултету Св. Василија Острошког у Фочи - Србињу, Република Српска и професора за Увод и тумачење Новога Завета као и старословенског језика на Теолошком факултету Атинског Универзитета.

Широк је миље тема којима се бави професор Томасовић. Објавио је више књига, студија и монографија на разним језицима. Навешћемо само оне књиге које су се појавиле на српском језику и о њима рећи оно што је по нашем мишљењу најзначајније.

Логос1. Бог Логос. Генеза идеје о Логосу у светлости библијско-светоотачког поимања, Београд 2000, стр. 461+3. Издавач: Хиландарски фонд при Православном Богословском факултету у Београду и Православни Богословски факултет у Београду; друго издање Београд 2007.

Реч је о колосалном раду о Логосу и најауторита- тивнијем излагању логологије у Православној Цркви, као и о једној од најзначајнијих и оригиналнијих студија које су се појавиле на ту тему не само код Срба него и шире. Аутор се веома критички осврће на сва пређашња учења о Логосу и убедљиво показује да је Јеванђелист Јован оригиналан писац и да не дугује ништа својим претходницима.

Духовски број часописа "КРКА"

КркаИз штампе је изашао нови, духовски број часописа Крка, листа Епархије далматинске

Садржај броја:

1. Беседа на Педесетницу; 2. Митрополит Пергамски Јован Зизјулас; ГДЕ ЈЕ ЕВХАРИСТИЈА, ТУ ЈЕ И САБОРНА ЦРКВА; 3. ЈЕРОМОНАСИ ЈУСТИН ПОПОВИЋ И ИРИНЕЈ ЂОРЂЕВИЋ ЈЕДАН ВАЖАН ПРЕДЛОГ; 4. мр Драган Каран СВЕТИ СИМЕОН НОВИ БОГОСЛОВ; «Адам и Нови Адам» - приказ; 5. О ПИЛИПЕНДИ СИМЕ МАТАВУЉА; 6. Раде Лежаић У РАВНИМ КОТАРИМА; 7. ТРИЈАДЕ Јован Мајендорф; 8. Епархијске вести

„ПРВОЛИК“ - лист цркве Светог Василија Острошког, Н. Београд

ПрволикДоследно негујући начело да су Света Литургија, љубав и заједница од неупоредиво већег значаја и значења од појединца и његовог дела, црква Светог Василија Острошког на Новом Београду, једним аспектом пројављивања литургијског живота заједнице, изњедрила је нешто што, по својој основној идеји и суштини, превазилази уске парохијске оквире. У повоју сопствене издавачке делатности, црква је, с благословом Његове Светости Патријарха српског Г. Павла, објавила свој први теолошки лист „Прволик", чији је назив већ сам по себи определио правац истраживања и обраде „живих" православних тема.

Светосавско звонце бр. 6/2008.

Звонце На радост деце, али и многобројних одраслих читалаца, из штампе је изашао нови број, православног дечијег часописа "Светосавско звонце", (6/2008.). Познато је да је овај часопис, још пре четири године проглашен помоћним наставним средством у настави веронауке, одлуком Светог Архијерејског Синода СПЦ и Министарства просвете Републике Србије.

У овом броју "Светосавског звонца објављени су текстови протојереја Александра Шмемана, Епископа Лаврентија, Леона Мгдана и Лидије Поповић, затим прича из Змајевог "Невена" као много и народних и уметничких прича и занимљивих и поучних прилога. Затим, ту су дечји ликовни и литерарни радови. Све је изванредно илустровано, а читав часопис је прожет топлином и љубављу.

Свети Григорије Ниски: ЖИТИЈЕ СВЕТЕ МАКРИНЕ, монаху Олимпију

Света МакринаНова књига у издању Епархије далматинске

Свети Григорије Ниски: ЖИ­ТИ­ЈЕ СВЕ­ТЕ МА­КРИ­НЕ, мо­на­ху Олим­пи­ју

Уко­ли­ко чо­век ра­су­ђу­је на осно­ву на­сло­ва, овај спис очи­глед­но има фор­му пи­сма, али ње­гов обим то да­ле­ко пре­ва­зи­ла­зи, по­став­ши пра­ва књи­га. Те­ма о ко­јој си ми за­по­ве­дио да пи­шем, ипак мо­рам ре­ћи, то­ли­ко је оп­шир­на да се не мо­же са­же­ти у ве­ли­чи­ну јед­ног пи­сма.

Си­гу­ран сам да ни­си за­бо­ра­вио наш су­срет, ка­да сам на­ле­тео на те­бе у Ан­ти­о­хи­ји, на свом пу­ту за Је­ру­са­лим ра­ди ис­пу­ње­ња за­ве­та и лич­не по­се­те ме­стима ко­ја нас под­се­ћа­ју на крат­ки бо­ра­вак Го­спод­њи (на зе­мљи). А си­гур­но се се­ћаш и свих на­ших раз­го­во­ра, ко­ји су нас обо­ји­цу укре­пи­ли, иако је би­ло са­свим не­ве­ро­ват­но да ће наш су­срет би­ти успо­ко­ја­ва­ју­ћи, кад је тво­ја оштро­ум­ност обез­бе­ди­ла то­ли­ко мно­го те­ма за раз­го­вор. Као што че­сто би­ва у та­квим при­ли­ка­ма, раз­го­вор је те­као не­сме­та­но, док се ни­смо до­та­кли жи­во­та јед­не зна­чај­не лич­но­сти.