Нове књиге

„Цр­ква“ - Ка­лен­дар Срп­ске Па­три­јар­ши­је за про­сту 2017.

„Цр­ква“  - Ка­лен­дар Срп­ске Па­три­јар­ши­је за про­сту 2017. го­ди­ну. Из­да­вач Све­ти Ар­хи­је­реј­ски Си­нод Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве. Глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник про­то­је­реј-ста­вро­фор др Са­во Б. Јо­вић, Бе­о­град, де­цем­бар 2016. го­ди­не

Ка­лен­да­ри, оми­ље­не пу­бли­ка­ци­је још од вре­ме­на на­ци­о­нал­ног пре­по­ро­да, са кра­ја XVI­II и по­чет­ка XIX ве­ка, има­ју из­ра­зи­то по­у­чи­тељ­ну уло­гу у срп­ском на­ро­ду. Ка­лен­дар „Цр­ква“ је сва­ка­ко нај­пре­по­зна­тљи­ви­ја пу­бли­ка­ци­ја та­кве вр­сте. Њу од вре­ме­на па­три­јар­ха Вар­на­ве Ро­си­ћа (1930-1937) са на­ро­чи­том па­жњом и бри­жљи­во­шћу об­ја­вљу­је Све­ти Ар­хи­је­реј­ски Си­нод Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве. Вук Сте­фа­но­вић Ка­ра­џић је на јед­ном ме­сту ре­као да ка­лен­да­ри има­ју нај­ве­ћи ути­цај, јер их ли­ста­ју, чи­та­ју и од­ре­ђе­на зна­ња из њих до­би­ја­ју па­сти­ри, зе­мљо­рад­ни­ци и Ср­би пред­став­ни­ци гра­ђан­ског и дру­гих ста­ле­жа. Пре­вас­ход­на на­ме­на та­квих из­да­ња је да ука­зу­је на вре­ме, да по­ка­же рас­по­ред не­по­крет­них и по­крет­них пра­зни­ка, ве­ли­ких цр­кве­них ка­ме­на ме­ђа­ша у све­ту про­ла­зно­сти ко­ји се уз­но­си ка веч­но­сти. Ту су ве­ли­ки Го­спод­њи и Бо­го­ро­ди­чи­ни пра­зни­ци, као и сва­ко­днев­ни све­ти, за­тим тра­ја­ње по­сто­ва, рас­по­ред не­дељ­них чи­та­ња апо­сто­ла и Је­ван­ђе­ља, ме­се­че­ве ме­не и све што је у хри­шћан­ском вре­ме­ни­ку по­треб­но упи­са­ти.

Георгије Флоровски - руски интектуалац и православни богослов

Ендрју Блејн (ур.), Георгије Флоровски, руски интектуалац и православни богослов, Истина, Београд - Шибеник 2013, стр. 503.

У библиотеци „Савремено богословље“ издавачке куће „Истина“ Далматинске епархије и по благослову њеног епархијског архијереја г. Фотија, изашло је ово, можемо рећи, капитално дело о Георгију Флоровском. Са енглеског су књигу превеле Наташа Б.  Колунџић и сестринство манастира Тројеручице – Шибеник, на чијем изванредном преводу и овом приликом благодаримо. Поред предговора уредника Ендрју Блејна из Финске, књига садржи опсежан животопис овог православног философа, историчара и богослова, и при том је обрађен његов животни пут у Русији (1983 – 1920), Европи (1920 – 1948) и Америци (1948 – 1979), док су у додатку донети радови Марка Рифа („Искушења и расцепи: Георгије Флровски као руски историчар“) и Џорџа Х. Вилијамса („Неопатристичка синтеза Феорфија Флоровског“).

Десети број часописа „Саборност"

Садржај: Зизијулас, Јован - Света Тројица и људска личност, Петровић, Предраг - Символични аспекти гносеологије космолошких догађаја, Мidić, Ignatije - Primacy within the Church, Петровић, Предраг - Небески символи Старог Завета у божанском домостроју спасења, Матић, Златко - Почетне етапе развоја богословске мисли Жан‑Мари Р. Тијара, Матић, Златко - Документ из Кјетија (2016): Саборност и примат током првог миленијума, Николић, Петар - Богослужбене књиге Карловачке митрополије у XIX столећу, Чизмар, Валентина - Парадокси рационалистичке етике наспрам привидних парадокса ирационалистичко‑религијске етике у Кјеркегоровој филозофији, Воргић, Дејан - Свети Рафаило Банатски у контексту историјских извора и етнолошке грађе, Андрејић, Живојин - Златна рајска врата у хришћанским храмовима, Дуроњић, Александар - „Aura vitalis“ и техничка репродукција иконе.

Источник 2016.

Каленић 6/2016