Ми смо њихови потомци

Ње­го­ва Све­тост Па­три­јарх Срп­ски Г. Ири­неј при­мио је јуче чла­но­ве ре­дак­ци­је Све­то­сав­ског звон­ца и на почетку нове школске године упу­тио бла­го­слов свој де­ци и ученицима, а по­себ­но чи­та­о­ци­ма „Звон­ца“.

Православни дечји часопис, „Све­то­сав­ско звон­це“ ко­ји је по­моћ­но на­став­но сред­ство у на­ста­ви ве­ро­на­у­ке и  гла­си­ло Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве за де­цу, и ове је школ­ске 2011/12 го­ди­не, при­пре­ми­ло кам­па­њу ко­ја но­си на­зив: „Ми смо њи­хо­ви по­том­ци“. Основ­ни циљ је представљање вер­ске на­ста­ве и обра­зов­не ми­си­је ко­ју вр­ши Све­то­сав­ско звон­це. Глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник го­спо­ђа Рад­ми­ла Ми­шев замолила Ње­го­ву Све­тост да благослови штампање велике слике „Ми смо њихови потомци“. На овој слици, раду академског сликара и једног од илустратора Звонца,  Слободанке Бобе Тодоровић, приказани су ликови наших предака, владара и светитеља Светородне лозе Немањића и најзначајнијих личности из наше историје, светитеља, научника, уметника, књижевника.

Његова Светост је благословио да се слика штампа на распореду часова који ће бити подељен свим ученицима основних школа у Србији који похађају верску наставу, али и на великом постеру, на којем ће бити и кратки животописи свих личности приказаних на слици. Постере ће у току октобра месеца Светосавско звонце поделити свим школама у Србији. Ли­ко­ви представљени на овој сли­ци су сво­јим жи­во­том и до­стиг­ну­ћи­ма обе­ле­жи­ли вре­ме у ко­јем су жи­ве­ли и на пра­ви на­чин на­ма, њи­хо­вим по­том­ци­ма, оста­ви­ли при­мер ка­кви тре­ба да бу­де­мо и че­му тре­ба да стре­ми­мо У наредном, октобарском броју Светосавског звонца, биће објављен Конкурс де­чи­јег ли­ков­ног и ли­те­рар­ног ства­ра­ла­штва на ову те­му.

Ње­го­ва Све­тост Па­три­јарх Ири­неј дао је члановима редакције Светосавског звонца, госпођи Радмили Мишев, главном и одговорном уреднику и Димитрију Стикићу, шефу маркетинга, драгоцене  савете о конкурсу и његовој мисионарској улози.

Извор: Светосавско звонце