Ненад Идризовић: Огледи из историје црквеног библиотекарства

Ново издање Православног богословског факултета Универзитета у Београду и ИК „Јасен“

Корист објављивања резултата истраживања на тему историје библиотека огледа се, поред осталог, и у пружању прилике да се још једном осврнемо на значај изучавања ове области. Такву прилику пружају и огледи из историје црквеног библиотекарства Ненада Идризовића, објављени управо под тим називом. Огледи из историје црквеног библиотекарства већ својим насловом испуњавају једну важну улогу коју дела попут овог треба да имају: позивање на нова, даља истраживања, потврђивање постојећих и откривање нових чињеница. Везано за назив дела, тешко је отети се утиску да синтагма „црквено библиотекарство“ носи двојаку поруку.

С једне стране у њој је садржано сво знање о библиотекама од самих почетака до данас, док  са друге стране то, можда, може да се назове и плеоназмом. Црква односно религија и књига су у нераскидивој вези, а библиотеке своје заметке имају управо у манастирима и црквама, те ме та чињеница наводи на размишљање да је та синтагма заправо „новотарија“, применљива само на садашњи тренутак у коме су библиотеке еволуирале од првих манастирских збирки до интегрисаних библиотечко-информационих система и збирки најразличитијих облика забележеног знања, те су се морале, поред осталог, разврстати и по типовима. Писање и преписивање књига, бележење и преношење записаног у манастирима у средњем веку су у директној вези са изворним начином живота монаха, а то је живети живот у молитви. Управо од бележења знања треба кренути у промишљању значаја истраживања историје библиотека. Сакупљање забележеног знања, само на различите начине некада и сада, и дисеминација тог знања, опет на различите начине, два су темеља на којима почивају саме библиотеке и на којима се одржава веза између првих библиотека и оних какве данас познајемо. Спознају тог трајања омогућила нам је управо научна дисциплина историја библиотека.

Дубље посматрано, историја библиотека подразумева изузетно разнолико поље истраживања. Да је библиотекарство мултидисциплинарна наука,  потврђено је небројено пута. То потврђује и изучавање историје библиотека као једног њеног сегмента. Трагајући за коренима, развојем, облицима, изгледом, садржином и друштвеном улогом библиотека сакупљају се и нова знања о писму, језику, начиним комуникације међу људима, књижевности, развоју науке, демократије, напретку технике и технологије. Овој дисциплини припадају и Огледи из историје црквеног библиотекарства, не само својим називом него својом суштином. Потребно је на овом месту рзјаснити да Огледи из историје црквеног библиотекарства обухватају ширу тему односно да су се у фокусу интересовања нашле црквене и манастирске библиотеке, како код нас тако и у свету. Сасвим природно, теолог, ђакон и библиотекар Ненад Идризовић се определио за црквено библиотекарство као основну тему својих истраживања дајући тиме допринос не само историји црквених библиотека већ и развоју писмености, третману књиге и њеном значају у хришћанству, односу цркве, владара и знаменитих појединаца према књизи, затим улози свештенства и манастирских братстава у описмењавању, промовисању књиге и читања, као и осветљавању важности преписивачких центара и самих писара за развој књижевности и очувања културног и националног идентитета, како Срба тако и других хришћанских народа.

Ана Савић