Нови број Православнoг мисионара (бр. 342)

По­чет­ком апри­ла 2015. го­ди­не из штам­пе је иза­шао но­ви број
ча­со­пи­са
Пра­во­слав­ни ми­си­о­нар (све­ска 2 за 2015. годину, бр. 342), по­све­ћен Пре­све­тој Бо­го­ро­ди­ци.

Но­ви бро­ј овог ми­си­о­нар­ског гла­си­ла Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве за мла­де сво­јој пу­бли­ци у те­мат­ском де­лу до­но­си ви­ше чла­на­ка ко­ји се од­но­се на пра­во­слав­но по­што­ва­ње Мај­ке Бо­жје, за ко­ју је ре­че­но да је не­пре­су­шна пе­сма бо­го­сло­вља. У окви­ру те­мат­ске це­ли­не на­ла­зе се члан­ци о при­сно­дјев­ству Бо­го­ро­ди­це, о Све­тој Го­ри као Бо­го­ро­ди­чи­ном вр­ту, мо­ље­њу ро­ди­тељâ Све­тог Са­ве Пре­све­тој Бо­го­ро­ди­ци, о Ус­пе­њу Пресвete Бо­го­ро­ди­це, као и пре­во­ди бо­го­слов­ских тек­сто­ва о Мај­ци Бо­жјој - са грч­ког, ен­гле­ског, ру­ског и укра­јин­ског је­зи­ка, чи­ји су ау­то­ри све­то­гор­ски ста­р­ци, о. Џ. А. Мак­га­кин, aр­хи­епископ Јо­ван (Ша­хов­скиј), Пе­тар Па­ла­мар­чук и митрополит Вла­ди­мир (Са­бо­дан). У окви­ру те­мат­ског бло­ка на­ла­зи се и раз­го­вор (pdf) са ста­нов­ни­ком Бо­го­ро­ди­чи­ног вр­та - Све­те Го­ре, је­ро­мо­на­хом До­си­те­јем (Ра­ди­во­је­ви­ћем), са­бра­том ма­на­сти­ра Хи­лан­дар.

У но­вом бро­ју чи­та­о­ци та­ко­ђе мо­гу на­ћи и дру­ге тек­сто­ве ко­ји се ба­ве дог­мат­ским и би­блиј­ским те­ма­ма: но­ви број отва­ра­ју два све­то­о­тач­ка тек­ста о Вас­кр­се­њу Хри­сто­вом – из пе­ра Светог Те­о­фа­на За­твор­ни­ка и Светог Ни­ко­ди­ма Све­то­гор­ца, а за њи­ма сле­ди раз­ма­тра­ње на 107. пса­лам Светог Јо­ва­на Зла­то­у­стог. О ли­тур­гиј­ској про­бле­ма­ти­ци пра­зни­ка Сре­те­ња пи­ше отац Алек­сан­дар Јев­тић, а у ре­дов­ној ру­бри­ци о ате­и­зму ста­во­ве по­зна­тог за­го­вор­ни­ка ате­и­зма Ри­чар­да До­кин­са ана­ли­зи­ра и по­би­ја А. Ми­лој­ков. У но­вом бро­ју на­ла­зе се и тек­сто­ви о мно­го­дет­ним хри­шћан­ским по­ро­ди­ца­ма, чу­до­твор­ној сна­зи мо­ли­тве итд. Уз то, овај број до­но­си и тек­сто­ве на ми­си­о­нар­ске те­ме – ин­тер­вју са ру­ским ми­си­о­на­рем све­ште­ни­ком Ста­ни­сла­вом Рас­пу­ти­ном, а за њим текст о са­вре­ме­ној пра­во­слав­ној ми­си­ји у елек­трон­ским ме­ди­ји­ма.

Ча­со­пис се мо­же ку­пи­ти у хра­мо­ви­ма Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве, а о на­чи­ну прет­пла­те мо­же­те се ин­фор­ми­са­ти пре­ко адре­се pret­pla­ta@spc.rs или на те­ле­фон +381 (0)11 3025 113.