Полазници школе вјеронауке при Саборном храму у Подгорици покренули веб сајт

Свети владика Николај Српски, којег наша црква прославља 3. маја по грегоријанском календару, крсна је слава школе вјеронауке при подгоричком Саборном храму Христовог Васкрсења. Прослава је врхунила у светој Литургији, а одржана је и васкршња приредба у сарадњи са осталим школама вјеронауке из Подгорице. Ова слава свој одјек имала и у виртуелном свијету. Полазници школе у сарадњи са својим наставницима припремили су званични веб сајт ове школе вјеронауке. Сајт се налази на адреси www.vjeronauka.me и реводно ће извјештавати о активностима школе али и друге занимљиве информације из катихизиса и живота Цркве.

Шко­ла православне вјеронауке при под­го­рич­ком Са­бор­ном хра­му Хри­сто­вог вас­кр­се­ња постоји од 2004. године. Данас је воде вје­ро­у­чи­те­љи Па­вле Бо­жо­вић (ди­пло­ми­ра­ни прав­ник и сту­дент те­о­ло­ги­је) и Ана Не­на­дић (про­фе­сор му­зи­ке). При овој шко­ли дје­лу­ју три гру­пе по­ла­зни­ка, ко­ји су по­ди­је­ље­ни пре­ма уз­ра­сту. Нај­мла­ђу гру­пу чи­не дје­ца до осам го­ди­на, за­тим је ту гру­па у ко­јој су дје­ца од 8 до 14 го­ди­на, а у тре­ћој су мла­ди од 14 до 18 го­ди­на. По­ред ових фор­ми­ра­на је и гру­па ко­ју чи­не сту­ден­ти, а ко­ја, на­рав­но, под­ра­зу­ми­је­ва мно­го озбиљ­ни­је раз­го­во­ре о вје­ри. Сва дје­ца чла­но­ви су и два хо­ра ко­ји дје­лу­ју у окви­ру ове шко­ле вје­ро­на­у­ке, „Вас­кр­сен­ка“ – за нај­мла­ђе и „Св. Ко­зма Етол­ски“ – за ста­ри­ји уз­раст.

вјероучитељ Павле Божовић

Извор: Митрополија црногорско-приморска