Култура

Савремени изазови и утицаји верског туризма

Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма

На трибини УКЦГ „Свободијада“, која се одржава у Друштву црногорско-руског пријатељства ,,Свети Георгије“ у Никшићу 23. новембра 2017. године представљена је нова књига доц. др Трипка Драганића „Савремени изазови и утицаји вјерског туризма“.

Седми сабор духовног стваралаштва

Из­да­ва­ч: Цен­тар­ за ­кул­ту­ру­ и­ обра­зо­ва­ње ­Ра­ко­ви­ца и Књи­жев­но ­дру­штво Ра­ко­ви­ца; за­ из­да­ва­ча: Мр ­На­та­ша ­Ни­ко­лић и др Братислав ­Маг­дић; при­ре­ђи­вач­ и ­глав­ни ­и ­од­го­вор­ни ­уред­ник Ни­ко­ла Ра­ја­ко­вић.

У скромном запису уз Зборник стоји да про­сла­вља­ње ­име­на Господњег„...­у­ псал­ми­ма, у ­хим­на­ма ­и ­песма­ма ­ду­хов­ним­...“­ (Еф­. 5,19;­ Кол.­ 3,16)­, ка­ко ­ка­же­ апо­стол­ Па­вле, на­ла­зи­мо и­ у ­Ста­ром­ за­ве­ту. Вр­ху­нац­ ду­хов­не­ по­е­зи­је ­мо­же­мо на­ћи ­у ­псал­ми­ма Давидо­вим.­ Сам ­Го­спод­ наш ­Исус­ Хри­стос је­  ­са сво­јим ­уче­ницима ­ пе­вао ­псал­ме­ (Мт 26,­30)  и ­пу­тем њих ­об­ја­шња­вао ­сво­ју­ на­у­ку.­ Апо­стол­ Пе­тар ­ци­ти­ра ­псал­ме (Д.­ап. ­2,­25­28; ­34,­35), ­исто као ­и­ апо­сто­ли ­уопште ­(Д.­ап. ­4,­11; Је­вр. ­1,2). Та­ко и ­­уче­сни­ци­ Седмог међународног сабора духовне поезије, који се сваке године о Малој Госпојини одржава у манастиру Раковици и Културном центру Раковица, по­дра­жа­ва­ју­ћи­ при­ме­ре ­Госпо­да­ и ­апо­сто­ла, ­да­нас ­у­ XXI ­ве­ку ­на­ста­вља­ју­ да по­све­ћу­ју Бо­гу сво­је ­нај­леп­ше ­емо­ци­је, ­ре­чи ­и ­сти­хо­ве.

Студеница: Радови на фресци Успења Пресвете Богородице

Студеница: Радови на фресци Успења Пресвете Богородице
Студеница: Радови на фресци Успења Пресвете Богородице
Студеница: Радови на фресци Успења Пресвете Богородице
Студеница: Радови на фресци Успења Пресвете Богородице

Управо су за ову сезону завршени конзерваторско-рестаураторски радови на фрескама у Богородичиној цркви у манастиру Студеници.

У претходна четири месеца обављени су целокупни заштитни радови као и потпуна обнова фреске Успење Богородице. Минуциозне и захтевне интервенције изведене стручним рукама екипе рестауратора, дале су нови живот овој изузетној средњовековној слици која је била тешко оштећена. У претходном периоду заустављено је њено даље пропадање а реконструкцијом делова који су уништени поново је могуће сагледати целину.

Дани Његошеви

Дани Његошеви
Дани Његошеви
Дани Његошеви
Дани Његошеви

У Парохијском дому у Никшићу 15. новембра 2017. године одржана је културно-духовна манифестација „Дани Његошеви“ на тему „Горски вијенац – темељ српског духовног и националног идентитета“. Манифестацију организује Књижевно друштво „Његош“ у част 170-годишњице „Горског вијенца“.

Привредник - 120 година ослонац младима

Привредник - 120 година ослонац младима
Привредник - 120 година ослонац младима
Привредник - 120 година ослонац младима
Привредник - 120 година ослонац младима

Свечаном академијом у препуној дворани Хрватског глазбеног завода у Загребу Српско привредно друштво Привредник у суботу је обиљежило 120. годишњицу од оснивања. Јубилеју, који је одржан под називом „Српско привредно друштво Привредник - 120 година ослонац младима“, присуствовао је велики број представника државних и друштвених институција, представника Српске Православне Цркве, али и донатора, стипендиста и симпатизера.