Култура

Двије књиге о мученичком страдању мостарских Срба

Једна од основних хришћанских истина јесте да васкрсења нема без смрти. Ако је смрт крсна, мученичка, онда је узвишенија и подобнија Христу. По ријечи ранохришћанског писца Тертулијана, крв мученика је сјеме за нове хришћане.

Божанско надахнуће историје српске науке

Божанско надахнуће историје српске науке
Божанско надахнуће историје српске науке
Божанско надахнуће историје српске науке
Божанско надахнуће историје српске науке

У оквиру серијала Дух и култура 23. новембра 2017. године, у Великој већници Градске куће у Суботици предавање на тему Божанско надахнуће историје српске науке одржала је Александра Нинковић Ташић.

Промовисан Православни српски календар у Котору

Промовисан Православни српски календар у Котору
Промовисан Православни српски календар у Котору
Промовисан Православни српски календар у Котору
Промовисан Православни српски календар у Котору

У организацији Српског пјевачког друштва из Котора, у ризници Српске православне цркве поред Саборне цркве Светог Николе у Котору,  промовисане су књиге аутора мр Слободана М. Чуровића Аписа „Српски православни календар“ и „Истрага Срба“. О књигама су говорили књижевник хаџи Радован Радовић, Никола Ненезић и аутор.

Савремени изазови и утицаји верског туризма

Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма
Савремени изазови и утицаји верског туризма

На трибини УКЦГ „Свободијада“, која се одржава у Друштву црногорско-руског пријатељства ,,Свети Георгије“ у Никшићу 23. новембра 2017. године представљена је нова књига доц. др Трипка Драганића „Савремени изазови и утицаји вјерског туризма“.

Седми сабор духовног стваралаштва

Из­да­ва­ч: Цен­тар­ за ­кул­ту­ру­ и­ обра­зо­ва­ње ­Ра­ко­ви­ца и Књи­жев­но ­дру­штво Ра­ко­ви­ца; за­ из­да­ва­ча: Мр ­На­та­ша ­Ни­ко­лић и др Братислав ­Маг­дић; при­ре­ђи­вач­ и ­глав­ни ­и ­од­го­вор­ни ­уред­ник Ни­ко­ла Ра­ја­ко­вић.

У скромном запису уз Зборник стоји да про­сла­вља­ње ­име­на Господњег„...­у­ псал­ми­ма, у ­хим­на­ма ­и ­песма­ма ­ду­хов­ним­...“­ (Еф­. 5,19;­ Кол.­ 3,16)­, ка­ко ­ка­же­ апо­стол­ Па­вле, на­ла­зи­мо и­ у ­Ста­ром­ за­ве­ту. Вр­ху­нац­ ду­хов­не­ по­е­зи­је ­мо­же­мо на­ћи ­у ­псал­ми­ма Давидо­вим.­ Сам ­Го­спод­ наш ­Исус­ Хри­стос је­  ­са сво­јим ­уче­ницима ­ пе­вао ­псал­ме­ (Мт 26,­30)  и ­пу­тем њих ­об­ја­шња­вао ­сво­ју­ на­у­ку.­ Апо­стол­ Пе­тар ­ци­ти­ра ­псал­ме (Д.­ап. ­2,­25­28; ­34,­35), ­исто као ­и­ апо­сто­ли ­уопште ­(Д.­ап. ­4,­11; Је­вр. ­1,2). Та­ко и ­­уче­сни­ци­ Седмог међународног сабора духовне поезије, који се сваке године о Малој Госпојини одржава у манастиру Раковици и Културном центру Раковица, по­дра­жа­ва­ју­ћи­ при­ме­ре ­Госпо­да­ и ­апо­сто­ла, ­да­нас ­у­ XXI ­ве­ку ­на­ста­вља­ју­ да по­све­ћу­ју Бо­гу сво­је ­нај­леп­ше ­емо­ци­је, ­ре­чи ­и ­сти­хо­ве.