У Херцег Новом почеле „Видовданске филмске вечери 2015″

Уз бла­го­слов Ми­тро­по­ли­та Ам­фи­ло­хи­ја, на Тр­гу Хер­це­га Сте­фа­на на Бе­ла­ви­сти, по­че­ле су че­тво­ро­днев­не „Ви­дов­дан­ске филм­ске ве­че­ри 2015”. Отво­рио их је бе­сје­дом про­то­је­реј ста­вро­фор Ра­до­мир Ник­че­вић ка­зав­ши да је сва­ко оку­пља­ње и са­бо­ро­ва­ње Бо­гу дра­го, а да се овом све­ча­но­шћу на­ја­вљу­је са­бор­но про­сла­вља­ње Ви­дов­да­ња – зна­чај­ног да­ту­ма у исто­ри­ји срп­ског на­ро­да.

– Ми смо на­род ко­ји је при­вр­жен кр­сту и сво­јој хри­шћан­ској вје­ри и ове ве­че­ри има­ју за­да­так да оку­пе љу­де и да кроз ода­бра­не фил­мо­ве при­бли­жи­мо вје­ру у Хри­ста. Ове све­ча­но­сти пре­зен­ту­ју оно што је срп­ска ду­хов­ност, књи­жев­ност, исто­ри­ја и тра­ди­ци­ја, про­шло и ово­вре­ме­но – ка­зао је отац Ник­че­вић из­ра­зив­ши на­ду да ће ма­ни­фе­ста­ци­ја по­ста­ти тра­ди­ци­о­нал­на.

Иду­ћи ка Ви­дов­да­ну, том ве­ли­ком да­ну, „ко­ји је свје­тлост ср­ца, ума и па­три­о­ти­зма и му­че­ни­штва”, пу­бли­ка ће има­ти при­ли­ку да ви­ди, ка­ко је на­ја­вио отац Ник­че­вић, че­ти­ри фил­ма, „ви­дов­дан­ски по­себ­на и из­у­зет­на”.

Ма­ни­фе­ста­ци­ју је отво­рио филм „Та­кве вје­ре ни у Изра­и­љу не на­ђох” Ра­ди­сла­ва Ра­ја Је­ври­ћа, ура­ђен у про­дук­ци­ји ма­на­сти­ра Острог. Ка­ко је пу­бли­ка овај филм у јед­ном да­ху по­гле­да­ла, ово оства­ре­ње о се­стри Со­фи­ји ко­јој је Све­ти Ва­си­ли­је Остро­шки да­ро­вао но­ви жи­вот, оправ­дао је број­на при­зна­ња, ме­ђу ко­ји­ма и по­след­ње, Злат­ног ви­те­за у Се­ва­сто­по­љу.

По­сли­је на­сту­па цр­кве­них хо­ро­ва „Све­ти Са­ва” из Хер­цег Но­вог, „Све­ти Ва­си­ли­је Остро­шки” из Кум­бо­ра, „Ро­жде­ство” из Би­је­ле, при­ка­зан је и филм „Ви иди­те ја не­ћу!”. Овај филм ха­џи Алек­сан­дра Ђу­ро­ви­ћа је сни­мљен по књи­зи ми­тро­пли­та цр­но­гор­ско-при­мор­ског Ам­фи­ло­хи­ја „Ље­то­пис Но­вог Ко­сов­ског рас­пе­ћа”.

Пу­бли­ка ве­че­рас има при­ли­ку да по­гле­да оства­ре­ње „Ми­ли­ца” Дра­га­на Ел­чи­ћа. То је филм о дје­вој­чи­ци Ми­ли­ци Ђор­ђе­вић, је­ди­ном пре­о­ста­лом дје­те­ту срп­ске на­ци­о­нал­но­сти у При­зре­ну. У фил­му „Пра­во­сла­вље у Ср­би­ји и Бу­гар­ској” ко­ји ће би­ти при­ка­зан сју­тра уве­че, на­ра­тор је по­зна­ти ру­ски глу­мац и ре­ди­тељ Ни­ко­лај Пе­тро­вич Бур­ља­јев. По­че­так про­јек­ци­је за­ка­зан је за 21 сат.

Зоран Шакотоћ

Извор: Дан